از تکرار خسته ام

پرچین دلربا

هوایی نفس گیر

آخ با پرنده

آبی ترین آبیها

آهای عشق

بلوط

بارها - نفسهای دلتنگ - سرریزها

همخوابه با واژه ها

چه کسی گفت گل؟

چه خوش با ما

دف تا مرگ

در انتظار تو

در گودی ماه

در خواب هم کسی نیست

در کجا ایستاده ام؟

در مدار خط

دستم نمی رسد

دوباره در شب

گیج تر از باد

گریز از غبار

هنگامهء ما

هورامان

جشنی میان کوچه ها

خیال شیدا، آآآخ تا

لیلی و مجنون

معشوق من

ماه تو خوشرنگی

ناتمام تمام می شوی

نوش جانمان این جنون

نُت های آبی

رقص تابستان

صدای چکاوک

طعم عسل

تاج سحر

تراوشی شیرین

تاریخ من - یک

تاریخ من - دو

تاریخ من - سه

زنگ ناقوسها

باش، باش

گودی ماه